maanantai 27. huhtikuuta 2015

Mitä Juha Sipilän pitäisi oppia Obi-Wan Kenobilta, John Maynard Keynesiltä ja Anders Borgilta

Jos tulevat hallituspuolueet haluavat pelastaa Suomen ja saada kannatusta myös seuraavissa eduskuntavaaleissa,  niiden on syytä kuunnella tarkkaan rakenteellisten muutosten mestaria, Ruotsin entistä valtionvarainministeriä Anders Borgia. Helppo tuo yhdistelmä ei ole, kuten Borgin oma tai Saksan Gerhard Schröderin kohtalo osoittavat, mutta Borgin viiden kohdan ohjelmaa noudattaen se saattaa sittenkin olla tehtävissä.

Kuukausi sitten kuuntelin Borgin esitelmän vaalit voittavasta polittisesta strategiasta ja rakenneuudistuksista. Eilen häneltä ilmestyi loistava kirjoitus samasta asiasta (lue koko kirjoitus tästä). Borgin viiden kohdan ohjelma – 1) toimi etupainotteisesti, 2) pidä homma yksinkertaisena, 3) muista Keynes, 4) hoitele kameli ja 5) vapauta yrittäjyyden voima – on niin terävä ja tarpeellinen, että halusin referoida se tähän blogiin (ja lopuksi heittää joukkoon muutama valitsemani Suomi-mauste).

***

IMF:n  mukaan matala tai olematon kasvu uhkaa suurta osaa maailmasta ja tehokkain lääke trendin kääntämiseksi olisivat rakenteelliset muutokset. Yhdysvalloissa olisi lisättävä koulutusta, Japanissa avata markkinat kilpailulle, Euroopassa vapauttaa työmarkkinat. Työssäkäyntiä ja tuottavuutta olisi lisättävä kaikilla, jotta haasteista selvittäisiin. Taloustieteilijät ovat melko yksimielisiä siitä, mitä pitäisi tehdä, mutta poliittisesti rakenteelliset muutokset ovat hyvin, hyvin hankalia ja siksi juuri mitään ei tapahdu.

Vuosien 2006 ja 2014 välillä Ruotsin hallitus leikkasi pieni- ja keskituloisten verotuksen OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Työttömyysturvaan puututtiin ja varhaiseläkkeiden ja sairauskorvausten ehtoja tiukennettiin. Esteitä yli 65-vuotiaiden työssäjatkamiselle madallettiin, työperäistä muuttoa helpotettiin, kilpailua terveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa lisättiin sekä aikaisemmin suljettuja toimialoja kuten apteekkitoimintaa avattiin kilpailulle ja valtionyhtiöitä yksityistettiin.

Kansainvälisen talouskriisin keskellä 2010 Ruotsin hallitus kasvatti vaaleissa kannatustaan, mutta 2014 se hävisi vaalit. Borgin viiden kohdan ohjelma on hänen tiivistyksensä siitä, miten pitää toimia, jos aikoo sekä saada suuria rakenteellisia muutoksia aikaiseksi että voittaa vaaleja.

1. Toimi etupainotteisesti


Tämä on tärkeintä. Rakenteellisilla muutoksilla kuten työn tarjontaan, työmarkkinoihin tai sääntelyyn puuttumisella on aina sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia. Lyhyellä aikavälillä jotkut häviävät, mutta pidemmällä aikavälillä kaikki voittavat. Siksi vaikeat toimenpiteet pitää tehdä heti vaalikauden alussa, jotta myönteiset vaikutukset alkavat näkyä jo ennen seuraavia vaaleja.

Liian lähellä vaaleja tehdyt muutokset johtavat vaaliväittelyissä keskusteluun lyhyen tähtäimen ongelmista sen sijaan, että puhuttaisiin pitkän tähtäimen vaikutuksista.  Vaikeita päätöksiä tehnyt hallitus menee vaihtoon. Tästä on erinomainen esimerkki Gerhard Schröderin hallitus Saksassa, joka vuosina 2003–2005 leikkasi veroja, tiukensi työttömyysturvaa ja lisäsi paikallista sopimista. Schröder hävisi vaalit 2005, mutta toimenpiteiden seurauksena työttömyys laski välillä 2005–2014 12%:sta 5%:iin.
Etupainotteisuus on Borgin mukaan tärkeää myös finanssipoliittisen liikkumavaran kannalta. Kun matalapalkkaisten veroja lasketaan ja heidän työttömyysturvaansa leikataan samanaikaisesti, tehdyn työn määrä ja sen myötä verotulot kasvavat samalla, kun työttömyyden kulut pienenevät. Tämä tuo valtion budjettiin liikkumavaraa, joka voidaan käyttää vaalikauden loppupuolella vaikkapa investointeihin tai verojen alennuksiin, jotka puolestaan parantavat uudelleenvalinnan todennäköisyyttä.

2. Pidä homma yksinkertaisena


Kaikkien rakenteellisten muutosten tulee olla hyvin yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ja toteutettavia. Puheessaan Borg korosti tätä vielä voimakkaammin kuin tekstissään: poliitikoiden on yksinkertaistettava ja ylikommunikoitava viesti, jotta se menisi perille. Teemoja ei saa olla liikaa.

Poliittisen päätöksenteon rakenteet ovat hyvin monimutkaisia. Polttavimmat ja julkisuudessa vaikeimmat päätökset, kuten työttömyysturvan leikkaukset on syytä tehdä ensimmäisten sadan päivän aikana. Kaikki mikä vaatii byrokraattien sitouttamista, lautakunta- tai toimikuntatyötä tai vaikeaa lainsäädäntötyötä todennäköisesti juuttuu paikalleen. Lähes mahdottomia ovat sellaiset muutokset, jotka vaativat toimintakulttuurin muutosta. Hallituksen on keskityttävä siihen, mihin se voi vaikuttaa suoraan. Jos se päättää toimia paikallistason, virkakoneiston tai työmarkkinajärjestöjen kautta, mitään tuskin tapahtuu.

Lähes surumielisesti Borg toteaakin, että kaikkein tarpeellisimmat muutokset, kuten  koulutuksen laadun parantaminen, terveydenhoidon kehittäminen, rakennuslupa- tai kaavoitussääntöjen uudistaminen, ovat edellä mainituista syistä lähes tuomittuja epäonnistumaan

 3. Muista Keynes


Jotta rakennemuutosohjelma onnistuisi, siinä on oltava voimakas keynesiläinen komponentti. Talouden lyhyen aikavälin dynamiikkaa ei saa unohtaa. Maissa, joissa merkittävä talouden käännös on onnistunut,  on käytännöllisesti katsoen aina käytetty myös kysyntää lisääviä toimenpiteitä. Kun talouden ongelmat ovat suuria, mahdollisuutta voimakkaaseen finanssipoliittiseen elvytykseen ei useinkaan ole, jolloin kysyntää on luotava rahapolitiikan keinoin puutumalla korkotasoon ja valuuttakurssiin (Suomella ei tosin euromaana ole enää itsenäistä päätäntävaltaa tämän suhteen).

4. Hoitele kameli


Kamelin on helpompi mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivaan valtakuntaan. Tämä muistaminen on avain onnistuneeseen rakennemuutosstrategiaan. Uudistuksia kannattavat yleensä koulutetut, urbaanit, yksityissektorilla työskentelevät ihmiset, jotka omistavat asuntonsa ja hiukan muutakin. Vastustajat taas löytyvät helposti vähemmän koulutetuista, suojatuilla sektoreilla työskentelevistä ja tulonsiirtoja saavista ihmisistä. Jaossa ei lopulta niinkään ole kysymys ideologiasta, vaan siitä, että on loogista vastustaa politiikkaa, joka aiheuttaa välittömiä konkreettisia menetyksiä ja lupaa vastikkeeksi tulevaisuudessa toivottavasti toteutuvaa hyvää. Borg korosti esityksessään kirjoitusta enemmän, että kaikkien on saatava jotain muutoksissa.

Kun rakenteellisia muutoksia tehdään, on koko ajan syytä pitää mielessä Gini-kerroin (joka kuvaa tuloerojen suuruutta). Jos etupainotteiset toimenpiteet tuovat talouteen liikkumavaraa, sitä on syytä käyttää tulojen tasaamiseen. Jos rikkaiden verotusta on alennettava, sitä ei saa tehdä vaalien lähestyessä ja se olisi koetettava yhdistää muihin vaurautta tasaaviin toimenpiteisiin.

5. Olkoon voima kanssasi


Yrittäjyys on Borgin mielestä yhteiskunnan suurin muutosvoima, joka tulevaisuudessa entisestään vahvistuu. Rakennemuutosten tulisi tähdätä tämän voiman vapauttamiseen ja ohjaamiseen kohti yhteistä hyvää.

Jotkin tärkeimmistä instrumenteista, kuten matalat marginaaliverot, osakeoptioiden kevyt verokohtelu tai omaisuusveron leikkaaminen ovat yleensä uhka Gini-kertoimen näkökulmasta. Siksi on tärkeää saada yrittäjyyttä edistäville uudistuksille mahdollisimman laaja tuki. Tuottavuuden kasvun hedelmiä voidaan myöhemmin jakaa eri keinoin useille, jopa kaikille yhteiskuntaryhmille.


Mitä tämä tarkoittaa Suomelle ja Sipilälle?


Tilaisuudessa, jossa Borg puhui, hän kuvasi yrittäjyyden merkitystä ratkaisevaksi, jotta optimismi voidaan palauttaa ja talous saadaan uudelleen pyörimään. Hän sanoi pitävänsä Suomea upeana maana joka nyt on vaipunut masennukseen ja voimattomuuteen ja josta yrittäjät hakeutuvat pois.

Kun Suomi yrittää pelastaa itsensä, sen olisi opiskeltava Borgin oppeja tosissaan. Lopuksi en malta olla lisäämättä muutamaa Borgin viiden kohdan sytyttämää omaa ajatustani:

***

-          Kaikki päätökset, jotka voidaan sopia hallitusneuvotteluissa ja saada nopeasti toteutettua hallituksessa, kannattaa tehdä heti. Viimeksi sovittiin menoleikkauksista ja veronkorotuksista. Vain veronkorotukset tehtiin täysimääräisesti. Ehkä veronalennukset tulisi tehdä elvytyksen nimissä heti kärkeen ja samalla osana pakettia työn tarjonnan lisäämiseksi. Vaalikauden aikana tartutaan muihin kärkihankkeisiin kuten byrokratian purkamiseen, joka on se iso ja vaikea kulttuurimuutos.

-          Yrittäjät pistävät peliin uransa, elämänsä, terveytensä ja omaisuutensa.
Tätä eteenpäin viemisen voimaa ei saa kohdella verotuksessa samoin kuin rikkaiden perijöiden osakesijoittelua. On aivan eri asia laittaa itsensä peliin ja luoda työpaikkoja ja innovaatioita kuin sijoitella osakkeisiin. Yrittäjyys pitää olla valtiovallan erityisessä suojeluksessa koska se on hyödyllistä kaikille.

-          Euron aikakaudella elvyttää voi kolmella tavalla: 1) laskemalla veroja jolloin me kaikki voimme itse päättää miten rahamme köytämme, 2) investoimalla infrastruktuuriin, jolloin elvytämme paljon myös Viron taloutta rakennusmiesten kautta tai 3) sosiaalitukijärjestelmien kautta, jota en suosittele, koska niiden vaikutus on taloutta passivoiva. Tärkeintä elvyttämistä olisi estämisen lopettaminen, eli byrokratian purkaminen siten, että helpotamme yritysten innovointia ja uusien työpaikkojen syntyä.

-          Yrityselämässä kelvottomiksi muuttuneet, kulttuuriltaan mädäntyneet vanhat rakenteet kuolevat konkurssin kautta. Julkisella sektorilla tällaista mekanismia ei vielä ole. Siksi meidän pitäisi aktiivisilla päätöksillä uskaltaa lopettaa sellaisia tukahduttavia toimijoita kuin Trafi, Valvira ja Ely-keskukset ja korvata ne täysin uusilla toimijoilla, jotka toimivat fokusoituneemmin ja tosissaan hyödyntävät digitalisaatiota. Sen sijaan, että väsyisimme korjatessamme vanhaa ja toimimatonta, rakentaisimme suoraan uutta ja toimivaa.

-          Ja lopuksi, en tietenkään malta olla mainitsematta suljettua Billnäsin ruukkia. Jos Borgin analyysia on uskominen, viranomaiskulttuurin muuttaminen on miltei mahdotonta eli ruukki pysyy kiinni vielä pitkään. Toivottavasti Sipilä aloittaa ensimmäisten 100 päivänsä aikana muutosten aallon, joka aikanaan vielä vyöryy läntiselle Uudellemaallekin asti.


Sitä odotellessa, terveisiä Manilasta, jossa Management Events juuri avasi Singaporen konttorin jatkoksi jo toisen konttorinsa Aasiaan! 

Kuvassa Management Eventsin Manilan tiimi hetki sitten. 

3 kommenttia:

  1. Olli, en kommentoi muuta kuin Billnäsiä. Raaseporissa oli juuri lautakunnassa mielestäni erinomainen kaavaratkaisu. Kovasti toivon että kelpaa sinullekin. Mikko Härö

    VastaaPoista
  2. Kiitos Mikko tiedosta. Perehdyn asiaan!

    VastaaPoista
  3. Mikäli sivustoa http://www.fiskars-billnas.fi on uskominen niin Billnäsin ruukin vaikeuksien takana oli yksityisen pörssiyhtiö Fiskarsin omistajatahojen haluttomuus myydä maaplänttiä eikä julkisen sektorin tehottomuus ja ylisäätely.

    VastaaPoista